Agkedked, tumaray, iwaragawag! (Maudi iti Dua a Paset)

Dagitoy ti kangrunaan a pagtaudan dagitoy a panagabuso kadagiti babbai, lalo kadagiti menor de edad.

Kasano kadi a maliklikan ti sexual a pannakaabuso?

Ammuem a saan a mabalin nga ipursar ti asinoman ti kayatna a saan a nasayaat iti asinoman. Karaman ditoy ti sexual a panagabuso.

Ania ti aramidem no dumteng ti kastoy a gundaway?

Agkedkedka. Tumarayka. Iwaragawagmo ti  napasamak.

No iniggaman, pinisel, inggagarana a sinagid ti maselan a paset ti bagim a kas iti barukong, patong ken pingping ti ubet, ti mabagbagi, luppo, panangarakup, panangbisongna kadagitoy wenno iti mismo a bibigmo, lalo pay no inulit ken ulit-ulitenna, nasken ti panangikanawam iti bukodmo a bagi. Agsaanka. “Saan!” kunam iti nabukel a timek. Agkedkedka. 

No ulitenna latta, awanen ti sabali pay nga aramidem no di tumaray iti pennekmo. Sadino ti pagturongam? Uray sadino a yan ti asinoman a pagkamangam.

Ania ti aramidem kalpasanna? Iwaragawagmo dayta a napasamakmo. A ni kastoy ket kasdiay ti  inaramidna kenka. Saan laeng a maymaysa ti pangibagaam, amin a makitam ken maasitgam a tao agingga iti adda dumteng a mangisakit kenka  ket maidanon daytoy a pagteng iti umno a maseknan. Nasken a sungbatanna ti inaramidna  kenka.

Ngem no iwaywayatnan ti pananggundawayna kenka  ket  dika pay la ammo ti agsaan, talaga a magundawayanka. Apay, narigat aya ti mangisawang iti saan wenno mangibugkaw iti saan no isu?  

No saannaka a denggen, apay ketdin a  dimo  kabaelan ti tumaray iti um-umam? Ikagumaanam ti makaalut-ot no sika ti naarakup. Karamutam, kagatem, kugtaram ken ania man a pamuspusam tapno makaakkalka iti panangarakup wenno panangtengngelna kenka. Buyogam met iti  ikkis iti um-umam. No maikkanka iti gundaway, tumaraykan. Naim-imbag pay no agikkiska nga agpaarayat kabayatan ti inka  panagtaray tapno maawismo ti atension dagiti adda  iti asidegmo. Narigat kadi nga aramiden daytoy?

Gapu iti saanmo a  panangiwaragawag wenno panangibaga iti asinoman ti mapaspasamak kenka a panagabuso, lalo met a maulit-ulit daytoy. Isu a nasken a sawem iti asinoman, am-ammom man ken saan ti napasamak kenka agingga iti adda mangtulong kenka.

Laglagipem dagitoy: agkedked, tumaray, iwaragawagmo ti napasamakmo. Dagitoy laeng ti aramidem tapno maliklikam ti sexual a pannakaabusom.#