Agmauyong, nagpasngay

CANDON CITY – Nalungpo a maladaga a lalaki ti impasngay itay nabiit ti maysa a babai a mapapati nga adda diperensia ti panunotna.

Nagtitinnulongan dagiti nurses ken midwives ti City Health Office ditoy a nangpapasngay ken ni Belen Medlado y Costales, 32, mapapati a taga-Pasig City, sada impan iti Candon City Hospital tapno ditoy ti pakataminganna.

Insigida met a nagaksion ti DSWD tapno maikkan iti pannarabay ti ina ken ti anakna.

Mapapati a maysa met la nga adda diperensia ti panunotna ti ama ti ubing gapu ta makitkita iti napalabas dagiti dua nga agkuykuyog iti langalang.#