Agnaed ti 2 barangay , nagreklamo gapu iti naiyanud a basura iti lugarda

TUBA, Benguet – Nagrissuod manen ti basura iti Barangay Irisan gapu iti napigsa a tudo a ginubbuay ti Bagyo Karen ket naiyanudda iti sumagmamano a barangay ditoy.

Kanaig daytoy, krinitikar manen dagiti residente ti Barangay Tadiangan ken Nangalisan ti gobierno ti siudad gapu iti mapapati nga agtultuloy a panangusarda iti pagbasuraan iti Irisan dumpsite nupay naserraanen daytoy.

Kinuna dagiti agnaed nga iti baet nga inwaragawagen ti gobierno ti siudad ti pannakaserran ti nasao a dumpsite, maar-aramat pay laeng daytoy a kas staging area para iti pannakaakup dagiti aginaldaw a tinoleda a basura a maipan iti pagbasuraan iti Capas, Tarlac.

Kinuna dagiti agnaed a nakaro unay ti buyok manipud kadagiti basura a naiyanud iti lugarda ket amkenda ti pannakaparnuay dagiti sakit a patauden dagitoy.

Kinunada a pammaneknek a sobran ti kaadu ti basura iti dumpsite ket iti agtultuloy a panangusar ti city government kas staging area, pagamkanda a mapasamak ti maysa a didigra a kas iti napasamak iti Payatas, Quezon City.

Iti napalabas, nangiwayat dagiti agnaed iti human barricade iti nasao a dumpsite tapno malapdan ti pannakaaramatna.

Mapattapatta nga aganay a 280 tonelada ti bumbunagen ti maysa a pribado nga agak-akup iti basura iti nasao a dumpsite.

Dakkel a problema ti gobierno ti siudad ti panangkolektana kadagiti umad-adu a basura kadagiti kalsada ti siudad gapu iti kaawan ti pagibuntoganda a permanente a lugar.#