Agnegnegosio iti frozen foods, miniting ti livestock inspector

CABUGAO, Ilocos Sur – Miniting ti livestock inspector ditoy nga ili dagiti agnegnegosio iti frozen foods tapno masigurado a saan a malabsing dagiti paglintegan mainaig iti pannakailako dagitoy a produkto ken masaluadan ti salun-at dagiti consumers.

Kinuna ni Dr. Melvin G. Castro, livestock inspector ditoy nga ili, a kangrunaan a natratar iti nasao a miting ti RA No. 10611 ken RA No. 92961, dua a linteg a mangpapigsa iti pannakaprotehir ti salun-at ti consumers.

Pinabileg ti RA No. 10611 ti ti food safety regulatory system iti pagilian a mangsalaknib iti salun-at dagiti aggatang ken mangpadaras iti pannakagatang kadagiti lokal a taraon ken produkto a taraon idinto a papigsaen ti RA 9296 ti sistema ti inspeksion ti karne iti pagilian.

Umad-adu dagiti umili nga aggatang iti frozen foods kas iti hotdog, ham ken longganisa iti tiendaan publiko agsipud ta nadaras ti pannakaisagana ken pannakalutoda nangruna no adda kellaat a simmangpet a sangaili.#