Agpaspasada iti traysikel, hinold-ap 2 lallaki

VIGAN CITY – Saan laeng a tinakawan ti dua a lalaki daytoy biktima no di linabusanda pay.

Nagreport ni Rowen Reboldela, 20, residente iti Tamurong, Caoayan, a dua a lalaki ti nanghold-ap kenkuana ket kinasakasda ti napasadaanna sada intaray dagiti aruatenna.

Segun iti palawag ti biktima iti polis, iti agarup alas dies ti rabii, inampara dagiti dua a lalaki iti asideg ti kamposanto iti nagbeddengan ti Caoayan ken daytoy a siudad ket nagpaitulodda iti sitio Nalasin, Barangay Camangaan ditoy a siudad.

Idi nakagtengda iti Nalasin, adda natangken a banag nga indugsol ti maysa nga inluganna iti bukotna sada inwaragawag ti pananghold-apda iti biktima.

Kinasakas dagiti di  nailasin a suspetsa ti napasadaan ti biktima iti nagmalem nga agdagup iti P435.

Pinaglabus pay dagiti suspetsa ti biktima sada innala ti sapatos, pantalon, t-shirt agraman ti briefna.

Kinuna ti biktima a pattapattana nga  agtayag iti 5’6” dagiti nanghold-ap kenkuana.#