Agtagibalay, natakawan

STA. MARIA, Ilocos Sur – Pinanawan ti biktima ti balayna nga awan tao ket ginundawayanen dagiti mannanakaw a sinerrek sada kinurimes ti kuartana.

Nagpulong iti polis ni Amelia Lazo, 46, agtagtagibalay, residente iti Laslasong ditoy nga ili, a natakawan iti kuarta bayat ti kaawanna iti pagtaenganna agsipud ta immatendar iti graduation.

Simrek dagiti mannanakaw iti uneg ti balay babaen ti panangdadaelda iti lock ti main door sada dinistrongka ti lock ti ridaw ti kuarto ti biktima ket kinasakasda ti P15,000 a nakadulin iti kabinet.

Naduktalan ti biktima ti panagtakaw idi makaawid iti balayna iti alas dose ti rabii.#