Agtartaraken lames nagpukaw gapu’t Bagyo Mario

CAOAYAN, Ilocos Sur – Dakkel ti pukaw dagiti agtartaraken iti bangus ken tilapia iti Barangay Villamar ditoy nga ili gapu iti pannakaibuang dagiti tarakenda idi sinanot ni Bagyo Mario ti probinsia.

Naammuan a gapu iti panagdinakkel ti danum, naibuang dagiti fishcages ket nakabulos dagiti taraken a bangos ken tilapia.

Gapu itoy, naisardeng ti produksion ti smoked bangus a livelihood program ti RIC iti nadakamat a barangay nga adda iti pannarabay ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources babaen ti Gender Development Program ken pannakikammayet ti lokal a gobierno ditoy nga ili.

Nupay kasta, kinuna ni Gemma Real, Fisheries coordinator, a manamnama ti panagsubli ti operasion daytoy livelihood program ti RIC ti Villamar.
Mapattapatta nga aganay a P5 milion ti pukaw ti fisheries gapu iti nasao a bagyo.# CAOAYAN, Ilocos Sur – Dakkel ti pukaw dagiti agtartaraken iti bangus ken tilapia iti Barangay Villamar ditoy nga ili gapu iti pannakaibuang dagiti tarakenda idi sinanot ni Bagyo Mario ti probinsia.

Naammuan a gapu iti panagdinakkel ti danum, naibuang dagiti fishcages ket nakabulos dagiti taraken a bangos ken tilapia.

Gapu itoy, naisardeng ti produksion ti smoked bangus a livelihood program ti RIC iti nadakamat a barangay nga adda iti pannarabay ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources babaen ti Gender Development Program ken pannakikammayet ti lokal a gobierno ditoy nga ili.

Nupay kasta, kinuna ni Gemma Real, Fisheries coordinator, a manamnama ti panagsubli ti operasion daytoy livelihood program ti RIC ti Villamar.

Mapattapatta nga aganay a P5 milion ti pukaw ti fisheries gapu iti nasao a bagyo.#