Tawid News Magazine

Agtawen 4 nga ubing, nalmes

SANTA, Ilocos Sur – Awan dagiti nagannak idi nalmes ti uppat ti tawenna nga anakda a babai bayat panagay-ayamna iti waig sadiay Barangay Tabucolan ditoy nga ili idi bigat ti Mayo 28.

Segun iti polis ditoy, nakaawatda iti report idi agarup 11:40 ti bigat ti nadakamat a petsa nga adda nalmes nga ubing a naammuan idi agangay a maysa a Jasmine Bragado y Pacquiao, 4, bayat ti panagay-ayam ken panagdidigosda nga agkakadua iti waig ti nadakamat nga barangay.

Iti panagimbestiga dagiti polis, idi agarup 11:00, naikuyog ti biktima kadagiti padana nga ubing a napan nagay-ayam ken nagdigos iti waig.

Kalpasan ti sumagmamano a minutos, imbaga dagiti kaay-ayam ni Jasmine ken ni Dennis Bedar, kaarruba ti biktima, a mapukpukaw daytoy.

Binirok ni Bedar ti ubing ket naduktalanna laengen a nalmes daytoy.

Intaray dagiti nagresponde a polis ni Jasmine iti Ilocos Sur District Hospital, Narvacan, ngem naideklara nga awanen ti biag ti ubing.

Saan a nailanad iti journal no ayan dagiti dadakkel ti biktima idi nalmes ti anakda.#

Exit mobile version