Agtuturay ti Cuenca, Batangas dinayawda ti Vigan City

VIGAN CITY – Dinayaw dagiti agtuturay ti Cuenca, Batangas ti kinamanagsangaili dagiti agtuturay ken residente ditoy bayat ti ibibisitada iti siudad kas paset ti lakbay-aralda.

Kinuna ni Mayor Edmund Remo a nakaumayen iti Vigan City iti kallabes ket nagustuanna ti nakitana iti siudad isu nga indagadagna kadagiti empleado ti Cuenca, Batangas ken ti Cuenca Women’s Municipal Council ti panaglakbay-aralda ditoy.

Kinuna pay ni Remo a kayatna a ramanan dagiti kailianna ti maipagtangsit ti Vigan City a produktona, ti longganisa.

Nagyaman ti mayor iti napintas a panangsangaili dagiti opisial ti Vigan City kadakuada ket inyawisna ti panagpasiar met da Mayor Eva Marie S. Medina iti Cuenca, Batangas.#