Agtuturay ti Pangasinan, nagtignay tapno maiparit panaglako kadagiti naipuslit a frozen meat

Komentario ni Melvin Bandonil

 

Itay nabiit, nangipasa ti League of Municipalities of the Philippines – Pangasinan Chapter iti resolusion nga agkidkiddaw kadagiti amin nga ili iti panangiparitda iti panaglako kadagiti imported frozen meat.

“We saw the need to pass this resolution because of the continued entry of undocumented frozen meat. Kawawa ang mga local farms sa aming mga lugar,”  kinuna ni Mayor ti Dasol, Pangasinan Noel Nacar.

Daytoy ti aksion ti LMP kalpasan a kinondena dagiti umili ti Pangasinan ti pannakalayus ti probinsia kadagiti imported frozen meat ken pananngiyarungaingda ti pannakaadda iti linteg a mangiparit iti pannakailako dagiti imported frozen meat.

Innayon ni Nacar a  panagpeggad ti salun-at dagiti umili gapu ta pagduaduaan ti kalidad dagiti maipuspuslit a frozen meat ti kangrunaan a rason a maiparitda a mailako iti merkado.

“Dahil inilusot lang ang mga ito, ang quality ay di natin alam,” kinuna ti mayor.

Sumagmamanon kadagiti munisipalidad iti Pangasinan ti nangipasa iti linteg a mang-pasardeng iti  ismagling dagiti karne iti probinsia a sigurado a pakadadaelan ti pamastrekan dagiti agtartaraken iti dingo gapu iti pannakalayus ti merkado kadagiti imported frozen meat.

Kas maibatay iti naipasa nga ordinansa sadiay ili ti Mangaldan, maideklara nga “unlawful for any person or group of persons to trade imported meat of any kind in the public market of Mangaldan.”

Nairanta ti nasao nga ordinansa  nga agpaay kadagiti ‘meat entrepreneurs, capitalist and meat vendors supplying, selling meat and other poultry products within the Mangaldan public market.”

Dismayado ngamin unayen dagiti umili iti pannakapaay ti Bureau of Customs ken Department of Agriculture a mangpasardeng ken dina pannakakontrol ti  ismagling kadagiti agricultural products. Naggunay metten ti gobierno lokal  tapno maprotektaran ti livestock industry maigapu iti pannakalayus ti probinsia kadagiti ismagel a frozen meat.

Sadiay Urdaneta City, Pangasinan, impasa ti Sangguniang Panlungsod ti Resolution No. 156-2012 a nangibatad iti pannakaiparit ti panaglako iti amin nga imported frozen meat iti las-ud ti teritorial a hurisdiksion ti Urdaneta City.

“It has been the experience of most of our constituents that, more often than not, the sale of frozen meat in the markets of Urdaneta City, results in several diseases and infections among the consumers because of the frequent brownouts as a consequence of which is the contamination of bacteria in the said frozen meat,”

Iti biang ni Abono Party-list chairman ken director ti Swine Development Council Rosendo So, binabalawna ti Bureau of Customs gapu iti panagliway daytoy iti pagrebbenganna.

“It only shows the BOC is not doing its job to stop smuggling, or its personnel may be coddling the smugglers or unscrupulous importers and traders of these contrabands,” kinuna ni So.

Nagtignay metten dagiti agtuturay iti Pozzorubio, Sison, ken San Nicolas tapno  maiparit ti pannakailako dagiti imported meat iti ilida.

Mapapati nga agideldeliber dagiti ismagler iti kontrabando a karne a manglaylayus iti Pangasinan iti alas dos ti parbangon  iti ili ti Lingayen ken alas tres ti parbangon iti Siudad ti San Carlos.

Sadiay ili ti Bayambang, naireport a kinumpiskar ni Konsehal Leven Uy ti sumagmamano a kilo ti smuggled frozen meat  a mailako koma iti tiendaan ti ili.

Maragsakan unay dagiti hog raisers iti addang ti local government of Pangasinan iti pannakaisardeng iti panaglako kadagiti mapagduaduaan iti kalidadna nga ismagel a karne a sigurado a mangipaay iti pagpeggadan dagiti umili ken pannakadadael met ti pagbiagan dagiti local meat producers agraman dagiti dadduma pay nga agricultural workers.

Naimandar kadagiti amin a local government units babaen ti Resolution No. 54-2012 ti Sangguniang Panlalawigan of Pangasinan  a naaprobaran idi Marso 9, 2012 nga estrikto a monitorenda ti pannakaibiahe, pannakaidulin ken pannakaidipley kadagiti frozen ken chilled meat ken meat products.”

Kas sagudayen ti Republic Act 7160 wenno ti Local Government Code, addaan dagiti local government units iti otoridad a mangkontrol iti pannakailako ti karne ken meat products iti masakupanda.#