Aksidente iti lugan, nagsasaruno a napasamak

SAN JUAN, Ilocos Sur – Dua laeng a lawas kalpasan ti isasangbay ti baro a tawen, nagsasaruno dagiti napasamak nga aksidente iti ili ti San Juan, siudad ti Vigan, ken Santiago, Ilocos Sur a nagtungpal iti pannakatay ti tallo a tattao.

Idi agarup 12:15 ti malem ti Enero 14, maysa nga aksidente ti naireport a napasamak sadiay Barangay Immayos Norte, San Juan a nakainbolbaran ti maysa a Mitsubishi Montero Sport G, model 2010 a minaneho ni Carlito Acena y Pardo, 41, naasawaan, negosiante ken residente iti Mabini Street, Barangay Rizal, Cabugao, Ilocos Sur, ken maysa a nalabaga a Yamaha RS100 top down tricycle a minaneho ni Santiago Visario y Valorozo, 65, naasawaan, mannalon.

Iti panagimbestiga dagiti polis, agsarsaruno ti Montero Sport G ken ti Yamaha RS100, ket iti nakapasamakan ti aksidente, mapapati a kellaat a nagsikko ti korong-korong a puon ti nakadungparanna iti sumarsaruno a Montero.

Nagsagrap kadagiti nakaro a dunor iti nadumaduma a paset ti bagida da Visario ken ti asawana a naglugan iti korong-korong.

Naitaray ni Visario iti Suero General Hospital iti Cabugao ngem naideklara a dead on arrival. Naitaray met ti asawana iti Pira Hospital ngem pimmusay bayat ti pannakatamingna.

Saan a naan-ano ti drayber ti Montero Sports.

Immun-una ngem daytoy, idi rabii ti Enero 13, napasamak ti maysa nga aksidente iti lugan iti Barangay Pantay Fatima, Vigan City a nakainbolbaran ti maysa a Euro Space motorcycle a minaneho ni Rolando Alarca y Rapanut, 39, naasawaan ken maysa a Euro Sport motorcycle a minaneho ni Celso Abundo y Calderon, 41, naasawaan, residente iti Barangay Pantay Laud, Vigan City.

Iti inisial nga inbestigasion, agpadaya ti Euro Space motorcycle idinto nga agpalaud ti Euro Sport motorcycle idi nagdinnungparda iti kalsada a sakup ti Barangay Pantay Fatima.

Nagsagrap dagiti drayber kadagiti dunor iti nadumaduma a paset ti bagida ket naitarayda iti Gabriela Silang General Hospital.

Naburak ti makannigid a tumeng ni Florencio Alarca y Rapanut, 52, naasawaan, backrider ni Rolando Alarca, ket naitaray iti St. James Hospital. Saan a nailanad iti report no ania ti dunor ni Martin Rapanut, sabali pay a back rider ni Alarca.

Agpada dagiti drayber nga awanan helmet ken awanan lisensia ken mapapati a nakainomda amin.

Kabayatanna, iti aksidente a napasamak idi agsapa ti Enero 12 iti national highway a sakup ti Barangay Dan-ar, Santiago, Ilocos Sur, saanen a naidanon ti biag ti maysa a motorista gapu kadagiti grabe a sugat a linak-amna.

Dead on arrival iti Candon General Hospital a nakaitarayanna ni William Mayo Campilla, 32, naasawaan, ken residente iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos Sur idinto a nakaro a nadadael ti Honda TMX 155 iti aksidente a nakainbolbaran iti uppat a lugan.

Limtuad iti inbestigasion nga agpaabagatan a direksion ti motorsiklo ni Mayo ket idi makadanon iti Barangay Dan-ar, mapapati a napukawna ti kontrolna iti manibela ket nagpakannigid ti lugan iti sentro a linia ti kalsada sana dinungpar ti kutit ti Pajero a minaneho ni Rocky Gascon y Antiporda, empleado iti DPWH Candon a nagresulta iti pannakaikras ti motorsiklo iti tengnga ti kalsada.

Dagus a nagpreno ni Laurentino Morales III y Hernaez, 18, a nagmaneho iti Motor Star 110R ngem kaskasdi a nadungparna ti driver seat ti Honda TMX a nakarurosanna.

Nagpreno met ni Michael Julio y Cristobal, 25, a nagmaneho iti PUV passenger vehicle nga aggapu iti kasungani a direksion idi makitana ni Mayo ken ti Honda TMX iti kalsada ngem napilidanna latta ti biktima a nagsagrapan daytoy iti adu a dunor iti ulo ken bagina.

Naitaray ni Mayo iti Candon General Hospital ngem indeklara ti doktor a nangtaming kenkuana nga awanen ti biagna.

Nagsagrap met ti drayber ti Motor Star iti minor injuries.

Naipan amin dagiti nainbolbar iti aksidente iti Santiago police station para iti umisu a disposision.#