Alad, dinungpar ti van

CAOAYAN, Ilocos Sur – Nakaro ti dadael ti van ken ti alad a dinungparna ngem nagasat ti drayber ta saan a naan-ano iti napasamak nga aksidente iti Barangay Callaguip idi rabii ti Mayo 6.

Iti report manipud iti polis ditoy, saan a naan-ano ni Romeo Canete, Jr., 24, baro, ken residente iti Barangay Salindeg, Vigan City, ngem gapu iti pannungpar,  grabe ti dadael ti sungo ti van ken ti alad a kukua ti maysa nga Elizabeth Supnet.

Segun iti inisial a panagimbestiga dagiti polis, idi agarup alas dose ti rabii ti nadakamat a petsa, agpaamianan ti van a minaneho ni Canete ngem idi agdaldaliasat iti Barangay Callaguip, kellaat a napukaw ti kontrolna iti manibela a puon ti nakadungparanna iti alad.#