Alaminos, Baguio nagpinnirma iti sisterhood agreement

ALAMINOS CITY – Maysa nga isla ditoy ti maipanagan iti Baguio City kalpasan ti panagpinnirma ti Baguio City ken daytoy a siudad iti sisterhood agreement.

Kinuna ni Mayor Hernani Braganza a maysa nga isla iti 100 Islands Park ti naipanagan iti Baguio City ken mapagbalin ti diseniona a bassit a Baguio.

Nagpinnirma iti sisterhood agreement dagiti opisial ti Baguio City ken daytoy a siudad idi Agosto 31 iti Hotel Supreme ditoy.

Kinuna ni Braganza a daytoy ti umuna a gundawaya a mainagan ti maysa nga isla iti maysa a sister city. Kaaduanna a nainagan dagiti isla kadagiti nalatak a tattao.

Kinuna pay ti mayor a kas paset ti panangawisda kadagiti turista, madisenio dagiti isla kas kadagiti nalatak a lugar a daydaywen dagiti turista.

Kinuna ni Braganza nga iti panagpinnirma iti MOA ti siudad nga idauluanna ken iti Baguio City, panggepda a suroten ti wagas nga inwayat daytoy iti panangpadur-asna iti industria ti turismo.

Innayonna a modelo ti Alaminos ti Baguio mainaig iti turismo, edukasion, industria ken pasilidad a medikal ken dagiti ospital.

Kinuna met ni Konsehal Betty Lourdes Tabanda, presidente ti Philippine Sisterhood and Twinning Association (Phista), Cordillera Chapter, nga iraman ti Baguio City ti Alaminos a pagpasiaran dagiti ganggannaet a turista.

Kabayatanna, plano ti 100 Islands Park Management ditoy a pasayaaten ti ferry system tapno makapasiar dagiti bumisita iti Alaminos iti Dagupan City ken vice versa.#