ALDAW TI PUSO ITI MAYSA NGA UBING

ALDAW TI PUSO ITI MAYSA NGA UBING. Saan pay a maawatan ti maysa nga ubing a kas ken ni Monique Torina no apay nga iti daytoy nga aldaw ket nadekoraran iti nabursi ti marisna a sukog-puso dagiti pagtagilakuan, kasta met a di pay maamiris ti naganus a panunotna ti naununeg ken pudpudno a kaipapanan ti Aldaw dagiti Puso, ngem naragsaken iti daytoy nga aldaw ta impasiar ti inana ken ti lolona iti SM Mall ken naigatangan iti paboritona a cotton candy ken libro a pakabasaanna kadagiti estoria iti lubong ti pantasia ken engkanto a pakasarakan kadagitikaibbaan ken ansisit ken kadagiti ari, reyna, prinsesa ken prinsipe. (Tawid News Magazine)