Aloha Medical Mission, naisayangkat

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Rinibu nga umili ti nabenepisiaran iti dua nga aldaw a medical mission nga insayangkat ti Aloha Medical Mission idi Disiembre 21 ken 22, 2010 bayat ti pannakaselebrar ti maika-100 a tawen daytoy nga ili.

Karaman iti delegasion da Congressman John Mizuno ken State Representative Rida Cabanela.

Indauluan ni Dr. Ben Galindo ti grupo a naggapu idiay Hawaii a nangipaay iti libre a check-up ken agas kadagiti umili ditoy.

Adda pay paripa a nagunggonaan dagiti nakabunot iti doliar nga aggatad manipud $10 agingga iti $50.

Tunggal maikadua a tawen a mangisaysaysayangkat ti grupo iti medical mission ditoy nga ili a nangrugi idi 2000.#