Anak ti barangay captain, nahold-ap

VIGAN CITY – Sinaneb ti grupo ti lallaki ti anak ti barangay captain ti Ayusan ditoy idi parbangon ti Mayo 11 a nakapukawanna iti kuarta ken selpon.

Kinuyog ti amana a barangay kapitan ni Alfred, 19, baro, a nagpulong iti polis ditoy.

Segun ken ni Rabago, agawiden a nakalugan iti motorsiklona ket iti asideg ti redrying plant, sinaed dagiti lallaki sada pinauksot ti pantalonna.

Nakataray ti biktima ket nagpaarayat iti balayda.

Nagsawar dagiti polis ngem saandan a nasarakan dagiti suspetsa. Narekobreda ti motorsiklo agraman ti pantalon ti biktima iti asideg ti pagadalan iti Paoa ngem awanen ti selpon daytoy nga agpateg iti P5,000 ken kuartana a P3,000.#