Anaraar ti agsapa (Maudi a paset)

NAGLABAS dagiti aldaw a pulos a dinak kayat a kasao. Dinan inkaskaso iti kinaadda ti relasionmi – iti napalabas no isu ti pangibilanganna itan, ngem saan kadi a maitutop ken rumbeng laeng a makisao kaniak, a nasken nga ipalawagna a nagkupasen ti panagayatna. Rumbeng laeng a makisao, kas kinaubingan, kinapasigan, kaarruba ngem naawan amin dagita a banag kenkuana.

Nautobkon, nagbiddutak iti inaramidko ngem nalpasen ti amin. Awan iti umuna a babawi no di ket kanayon a maud-udi.

Dimteng ti Disiembre, ti kalilidayan unay a ti paskua a simmangbay iti biagko.

Kinatawaannak la ket ngarud ni Matet.

“Ti kunak, no ania ti pampanunotem, isu met laeng iti turongen ti biagmo. No ti linaon ti panunotmo ket ti kinamaymaysam, lalo ita a paskua, siempre, maikarangukongka iti liday. Ngem no ipasidongmo ti bagim ken panunot iti ragsak, saan a masasaan a mariknam met ti kinarag-o!”

Napaangesak iti nauneg. Nasken nga awatek, nga agseptaren ti nagbanagan ti relasionmi, ta no saan, diak mapanawan ti nakuyem a lubong.

Pudno, ti panangapseptar iti maysa a kinapudno ket wayawayaanna met ti panunot. Nasken nga awatek nga awanen ti relasionmi ken Roland, a nalpasen ti amin kadakami. Nasken nga awatek daytoy a kas maysa kadagiti pannakapaaay.

Patigmaan ni Matet: “No maawatam no apay a napaayka dumteng met kenka ti panangutob ti umno ken saan nga aramidem iti para iti masakbayan tapno dinton maulit ti sagsagabaem wenno sinagabam a nakalkaldaang. Adda dakkel nga adal iti napalabas, ket dayta koma ti mangiturong iti tao a dinanton uliten dayta a banag a nagbiddutanna. Ti napasamakmo ket pinarnuay ti inuubing nga aramid, a gagangay dayta kadatayo nga agtutubo ngem agbaliwto met laeng ti panirigan inton mataengantayo. Nabasak dayta iti maysa a libro, inutobko ket mamatiak met kadayta.”

Inuubing nga nga aramid? Wen, maamirisko dayta itan.

Ket talaga a dinton maulit dayta. Diakon kayat a maulit. Naleksionakon. Nalpasen ti amin, akseptarekon a nalpasen ti pakasaritaanmi a dua. Ket nasken a sangoek ti sabali manen a tsapter ti biagko. Awatek, a naikupinen ti libro, ti pakasaritaan ti ayan-ayatmi ken Roland. Nairikepen.

Malem ti Valentine’s Day. Mabisinak, isu a simrekak iti maysa kadagiti kalatakan a fastfood chain tapno agmerienda. Saan koma a rumbeng a sumrekak ta agmaymaysaak. Out of place a kunada. Ta kaaduan, no diman isu amin a customer ket kakuyogda ti special someone-da, ngem di met magawidan ti awis ti buksit. Aramidekon a, ‘tay agdardaras a pannangan, ta wala sa panahon at tamang lugar a kuna dagiti Anggalog. Urayen ipakitak iti mata publiko ti kinamaymaysak a parsua itoy naisangsangayan nga aldaw.

Iti rigatna, makapasennaay ti gantil dagiti nasutil a maimatangan a kinaragsak. Iti ababa a pannao, agragragsak ti amin idinto a sinusuonko ti nadagsen a lubong.

Think positive! Naragsakak met, saan? Naragsakak nga agmermerienda, a makipulapol pay laeng iti publiko. Isu a diak panunoten ti sabali ta addaanak met ti pakakumikoman. Kinapudnona, ket dardarasek payen iti pannanganko ta mabisinak ngarud.

Iti biag, saan a mawan ti kinaadda dagiti sutil a pasamak, a kellaat a dumtengda no dimo kasapulan; ngem iti kanito a kasapulan unay, ultimo anniniwanna dimo makita.

Nabiglaak. Iti iyangadko ti rupak, iti panangtaliawko iti bakante a lamisaan itay iti masanguanak, a kaabay a mismo ti lamisaan nga inukoparko, makitak ni Roland! Nakasango pay kaniak. Nagmusiigak ta apay a maymaysana.

Maymaysana. Maymaysaak met.

 Iti panunotko, binalabalak ti umno nga aramidek. Kasaok, saan, kablaawan laeng iti Happy Valentine’s Day, dayta laeng. Uray no dayta laeng a banag, dakkel met nga addang no usigen ti kauunegan a kaipapananna.

Minatmatak ti indissona a tray. Nautobko ti nasakit a kinapudno, adda la ketdi kadduana, segun dagiti ginatangna a pagmerienda. Madamdama pay, dimtengen ti naragsak a babai, a nalabit nga isu daytoy ti maalalimadko a kanayonna a kakuyog ken estudiante iti edukasion.

Ti nasam-it nga honey ginger iced tea nga itangtangadko, nagbalinen a nakapapait nga apro, ket diak payen matilmon! Rumuarak laengen.

Nupay kasta, iti ilalabasko iti abay ti lamisaanda, diak ammo no naigagara wenno saan, wenno talaga a sutil ti pasamak no maminsan, nagsabat ketdin dagiti matami ken ni Roland, nagpinnerreng. Nagsabat, a kas iti panagsabat ti anaraar ti init ken ti agmurmuray a daga, a mangipasimudaag ti kabarbaro nga agsapa.       

Nagkurri iti mugingko ti panangisip a kankanayon ti kinapositibo. Inisemak ni Roland. Isem nga awan laokna a babak. Inisemak met ti babai a kaduana – ti babai a nalabit a nangisukatanna kaniak ket nagdardarasakon a rimuar iti fastfood chain.

Pudno ti kuna ni Matet, a no maminsan, dumteng met dagiti gundaway a mangsutil ti kondision ti panagpampanunot wenno state of mind, ngem no nakasaganaka a kankanayon nga agpanunot iti kinapositibo, nasirnaat ti lubongmo. Nabasana kano manen dayta iti maysa a libro. Nga isu ti imbalakadna nga aramidek.

Idi nakagtengakon iti balaymi, pinampanunotko ti pasamak. Kinabaelak nga iniseman ni Roland – ti sigud a kaayan-ayatko. Inisemak pay ti kaduana, a nalabit nga isu itan ti kaayan-ayatna. Saan a nalaka nga aramiden daydiay lalo ti agpaspasanaang a kas kaniak. Ngem nabaelak!

Uray iti imposible a mapasamsak ket mapasamak gayam no kayat nga aramiden?

Kasla ti panagriknak ket kasla ti nawayawayaan a billit iti tangkal. A nasken a sangoek ti lubongko nga awanan limdo ken babantot. Iti daytoy nga eksperiensa, iparangna met ti kinaaddak iti umno a dana. Nasken ngarud a diakon maiyaw-awan iti agdama a taltaluntunek a dana.

Limmag-an ti barukongko. Limmawag ti mugingko. Simmirnaat ti lubongko.

Naglabas ti aldaw, nagreduarkami. Simrekak iti maysa a call center, pangalaan iti eksperiensa ken pagur-urnongan iti gastosen iti ur-urayek a pannakaproseso ti aplikasionko nga agtrabaho sadiay Dubai, iti kompania a pagtrabahuan ti maysa nga ikitko – adingen ni papang, napintas kano iti pannueldo ken relasion ti employer ken empleado. Sadiayak met a mangbangon ti nasirnaat a masakbayan no kaskasano nga adda gasat.

Ket ti love life, zero balance. Ngem ammok, dumtengto met laeng dayta a banag iti umno a panawen. Ta adda umno a panawen ti amin. Isu a diak pay la panunoten dayta a banag. Iyunak dagiti priorities wenno dagiti kangrunaan nga aramidek; kas koma iti panangtulongko iti panagiskuela dagiti dua nga adingko, ta naikarik dayta kadagiti dadakkelko a no maaddaaanakon iti trabaho tumulongak iti panagiskuela dagiti adingko tapno mapalag-ananda met.  

Naglabas ti tawen, nakastrekakon nga agtabaho ditoy Dubai. Natulongakon iti panagiskuela dagiti adingko, kas inkarik dagiti dadakkelko, a nasken a tungpalek dayta a kas sao ti nanakman. Ta gayam, iti panagtaeng, sumangbay met ti nasiken a kananakem, maawan wenno agmawmaw dagiti inuubing nga aramid.

Naglabasak met dayta a yugto wenno agpang ti biag.

Inuubing nga aramid, napaisemak. Nalagipko, iti napalabas nga aldaw, nga inyarigko ti bagik iti maysa a dolphin a simmina iti pangen. Maysa a ladawan ti napalabas, a kaipapanna ti maysa a sentimental a pagteng, iti maysa a nalidem nga aldaw, ta inampayagan ti pasindayag, iti kinangato a purua wenno ego. Dayta dagiti aldaw ti naganus a nakem; ngem itan, iti panagtaeng, sumangbay met ti napintek a panagpampanunot, agmatiur, saan laeng nga iti panagpampanunot no dipay ket iti aramid.

Hay, ti biag nga agpaysu, dagiti inuubing nga aramid iti napalabas, no malagip ida, lukatanda met dagiti bibig tapno agampayag ti nakasamsam-it nga isem.

Day-off ita, ken awan ti maaramidan. Linukatak ti Facebook account-ko. Nabiglaak, iti kabarbaro a mensahe: “Musta na? Sori no mangsutilak manen, ngem kunaek itan a nairegreg siguron dagiti inuubing nga aramid, ta kasta kano iti panagtaeng ti tao, he-he!”

Ni Roland! Diak ninamnama, a kalpasan iti lima a tawen, adtoy manen a limtaw iti eksena ti biagko ti kangrunaan a kinaubingak, a nangipakitaak ti inuubing nga aramid, ken ayat. Tiningitingko ti marikriknak, adtoy manen dagiti nabayagen a nagpukaw a babassit a keddel iti barukong a mangipasngay ti isem. Kaiyarigak ti nasanikar a nakalablabbaga a sabong ti kayanga, nga am-ampayagan ti kulibangbang, ken daydayasen ti sumingsingising a sinamar ti kabarbaro nga agsapa; iti asul a kalangitan, makitak iti mugingko a nagsabat dagiti dua a kalapati sada nagkuyog nga agturong iti langit nga inda kaimudingan; iti mangliwengliweng a kataawan, naragsak dagiti dua a dolphin a siwawaya a manglanglangoy ti kabukbukodanda a lubong; a kas iti ayat, a pakariknaan iti pammateg ken pannakapnek.#