Anay

Ababa a Sarita ni Salvador A. Espejo

(Umuna a paset)

IMBAKAL ni naggobernador Julian Del Prado ti panagkitana iti labus a Bantay Kalay-at. Nakuyem ti lawag ti sumingsingising nga init ta kinumotan ti napuskol nga ulep. Iti paraangan, nailupeklupek dagiti naruros a bulong ken sabong iti kapitakan. Agkaiwara dagiti naspak a sanga.

Immanges ni naggober-nador Del Prado iti nauneg. Parbangonen idi makaturog ta kumanabsiit ti kimat a sarunuen ti makadayyeg a dulluog ken agkaraiwallages dagiti sanga iti bubongan a sapliten ti agal-alikubeng nga angin. Manipud adda puotna, ti kallabes a bagyo ti kapigsaan a nangsanut iti lugarda! Adu la ketdi ti dinadael ti bagyo a pagtaengan ken pinagayan, malaksid dagiti dingnguen nga inyanud ti napegges a danum ti nagdinakkel a karayan Patingcaleo.

Ginaw-at ni naggobernador Del Prado ti abanona iti bassit a lamisaan a nayampir iti tawa ket nangiras. Namitlo a nangiras agsipud ta adda damdam-egna gurabis ngem iti maikapat, bimmeggang met laeng ti abanona.

Sinipsiputanna ti impugsona nga asuk a kuma-kalawikiw iti panangsutil ti angin agingga a simmarut iti babassit nga abut ti kulintipay a tawa sa napegges a nagpangato sakbay nga inalun-on dagiti aglaglag-oy a bulong ti akasia iti amiananen a daya ti balay.

Sinapul dagiti dapanna ti sinelasna a partuat-Capangpangan sana inlukat ti tawa. Immanges iti nauneg. Ah, adda kinadalus ken kinarangya ti aglawlaw kalpasan ti agpatnag a panagtudona.

Nagpusipos ket rimmuar iti siled. Linasatna ti salas. Immulog. Isagsaganan ni Lakay Tomas ti pammigatda.

Nakariingka gayamen, Gob,” kinuna ni Lakay Tomas. “Idasarankan?”

Madamdama,” insungbatna. “Dengngepek pay ti rusokko.”

Ginaw-atna ti tasa iti sab-it ket nangtempla iti kapena. Immigup. Nayuged ti bara iti rusokna ket nabang-aran.

Ania ti nanarpaak iti likudan ti balay idi rabii?” dinamagna.

Narpuog ti kamarin, Gob,” insungbat ni Lakay Tomas.

Indisso ni naggobernador Del Prado ti tasa iti lamisaan. Rimmuar iti bangsal. Nagsennaay idi maipasabat kenkuana ti narpuog a kamarin.

Impatakderna ti kamarin idi kalabon ti maapit iti nalawa a kataltalonanna. Ngem sumagmamanon a tawen a di maar-aramat ti kamarin ta nain-inutna a nalako dagiti talonna. Ita, insualiten ti bagyo!

Natukay ti imatangna kadagiti agkarkarayam a nabiag iti napuri nga adigi. Isu met la a natuang ti kamarin ta kinungkongan dagiti anay dagiti adigina!

Kalpasan ti pammigat, nagtinnulonganda ken Lakay Tomas a dinalusan ti para-angan. Umaldawen idi makaiwakasda.

Binilinna ni Lakay Tomas a mangisagana iti pangaldawda. Naginana iti sirok ti narukbos a mangga.

Adda nagbusina iti ruangan. Ni Ama Toming, ti kartero a kapurokanda.

Adda kadi suratko, Toming?” dinamagna.

Para ken ni Mang Tomas, pasado,” insungbat ti kartero.

Minira ni naggobernador Del Prado ti surat. Naggapu iti Cagayan. Nalagipna nga adda anak a babai ni Lakay Tomas a naikamang iti Cagayan.

Nagpakosina ni naggobernador Del Prado. Naipasabat kenkuana ti nabanglo nga alingasaw ti malutluto a dinengdeng.

Adda suratmo,” nakunana ket inyawatna ti sobre.

Pinigis ni Lakay Tomas ti pingir ti sobre.

Naggapu ken ni Eden, pasado,” nakunana. “Nagpasngay ni Eden. Ay-ayabannak a mapan mangaywan iti apok.”

Naisardeng ni naggobernador Del Prado ti pana-ngisubona iti innapuy. “M-mapanka?” inamadna idi agangay.

Wen, Gob. Agrubuatak no malem. Kamakamek ti maudi a biahe nga agpa-Cagayan.”

S-saankan nga agsubli?”

Saanen, siguro, Gob. Makipagnaedakon kadakuada. Awan ngamin ti katulonganda. Numona ket mangopisinada nga agassawa.”

Kellaat a napukaw ti gaganasan ni naggobernador Del Prado a mangan. Immi-num sa timmakder. Nagpasalas ket nagtugaw iti butaka. Nanindi. Minulenglenganna ti agmaymaysa a saltek iti bobeda.

Nakitemna ti sangina. Umar-arubayan dagiti lagip a namagkupit iti barukongna.

Kasla napaksuyan ni naggobernador Del Prado a timmakder. Simrek iti siled-na. Naisulek ti panagkitana kadagiti ladawan a naisab-it iti diding. Kasla is-iseman da Luding, Marybeth ken Jun.

Nagsennaay. No addada koma a mangpalag-an iti dagensenna! Ngem sabalin ti lubong dagiti ipatpategna!

Kasla nataringguyod nga immasideg iti kabinet iti abay ti bassit nga altar. Ginuyodna ti seradura ket inruarna ti panakkelen nga album. Inan-anusan ni Luding a kinartib dagiti ladawanna a naimaldit kadagiti pagiwarnak ken magasin sana impigket.

Inukradna ti album. Limmawag ti rupana idi maitangkarang kenkuana ti parupa a ladawan. Agsapsapata idi a kas mayor ti Nagrebcan.

A, daytoy laengen ti nabati a pakalaglagipanna iti nabursi a napalabas!

Immanges iti nauneg. Lagip! Napalabas! Kasano a malipatanna ti napalabas idinto a nagbalin a paset ti biagna iti agdama?

(Adda tuloyna)