Ania, arapaapmo ti agpadi? (Part 1)

“Kayatko met ti agpadi!” kuna ti buridekko, grade six, kalpasan a nakimisakami. Misa Ilocano ti panangiranak kadakuada ta kayatko a mailasagda ti Iluko saan laeng nga iti panagpapatang no di pay iti relasionda iti Mannakabalin.

“Ta apay a kayatmo?” minulagatak.

“Respectable…!”

“Lukdit!  Angot laeng ti abito ket diakon kinabaelan, sikanto la ketdin!”

“Sika a…! Ngem no siak, kayak!” inlastogna pay. Ngem ad-adda a nasemsemak kadayta balikas a “kabaelan” a nagbalinen a “kayak.” Hybrid ngaminen ti Iluko idtoy Cordi. Tugotna laengen ti nabati ti kinapatneng, saanen a kas idi napalabas a dua a dekada nga Ilocano country.

“Sige, inton first yearka, yenrolka iti eskuelaan nga imatonan ti padi ta kitaek man no kabaelam!”

“Kayak a!”

Susmariosep!

Ket nagsubli ti napalabas. Kastaak met idi kas kenkuana ti edadko. Naganas ti agpadi, kunak met. Nagiskuelaak iti imatonan ti padi ken dagiti madre. Kadagiti slum book, nakasurat iti ambition a to become a priest. Agabay ti Narvacan Catholic School ken ti simbaan-katoliko isu a kamengkami idi iti choir. Lalo ket nakaisem a kanayon idi ti parish priest, ni Fr. Edmundo Abaya (nagretiron a bishop). Inaldaw a kabasketbolmi ti assistant priest, ni Fr. Victor Rabaca (parish priest itan).

Kanayon ti recruit dagiti padi a Jesuita ken dadduma pay a congregation. Ngem dagiti misionero a CICM ti kalaingan amin nga agsao ken mangawis kadagiti mayat nga agpadi. Maysa laeng ti saludsodenda sakbay a makastrekka a CICM: Can I Climb Mountains? Isu dayta CICM. Ta iti puseg dagiti kabakiran ken bakras dagiti bambantay, kadagiti tanap ken mangliwengliweng a kapanagan, adda pay laeng dagiti di nakangngeg iti Sao ti Dios. Very challenging ken naisabsabali ti eksperiensa. Lalo iti maaw-awagan a dark continent, ti Africa. Ket no sika ti inawagan ti Dios a mangirakurak iti Saona ken dayagna, saanmo laeng a daliasaten amin a bambantay idtoy lubong a pangiwaragawagan iti Sao ti Dios no di pay tayabem amin a kontinente. Adda payak dagiti sakam a kas iti payak dagiti saka ni Mercurio. Siraragsak nga agserbi. Adda dita a kinaragsak ti pannakapnek iti biag.

Dayta ti pudno a CICM. Yes, pudpudno! Ta adda met agin-agin a CICM. Dagitoy dagitay saan a kameng ti Congregation of the Immaculate Heart of Mary (iti Latin: Congregatio Immaculati Cordis Mariae wenno CICM no yababa) Adda met dagiti kameng ti Can I Collect Money(CICM)?.

Ket kuna man ti nagrekrut a padi: “Apaman a nagkolektaka iti kuarta, simiasika iti pudno a rason ti ebanghelismo. Ta panunotem ti kuarta ken ti Sao ti Dios. Awan ti makapagserbi iti dua a bileg…” Amen!

Sakbay nga agraduarkami iti hayskul, naaddaankami iti tiansa a mangpadas iti kabibiag iti uneg ti seminario, sadiay Regional Seminary iti Vigan. Sangapulo ket duakami amin. Bilang dagiti disipulos.

Kasla balud. Awan ti ubraem iti agmalem no di agadal ken aglualo. Mangan, maturog, agay-ayam. Umuna pay laeng nga aldaw, nalab-ayen ti isem ti Rector ti Seminary, ni Fr. Avila. Mayat ti payubyobko iti suli. Makalawas pay laeng, mailiwakon iti gelprenko. Kailiwkon ti Sabangan Cove nga inkam pagpalpallaingan ta tagaili ti Santiago. (libre pay laeng idi ti agpallailang ta awan pay dayta resort). Yos, agbiagak met no awan ti “chicks” a kabinnolak? Ti lalaki ket para iti babai a! Uray no taymis twenty ti pagbayad iti lumabas a kutsero, dinaka igatangan iti uray maysa laeng a bilog a gin. Nagatel ti karabukob ti mangnginum a di makaraman, aya?

Awan pay ti makabulan, napagawidkamin. Idi damagenda no kayatmi pay ti agpadi, sangsangkamaysakami a nangipukkaw iti saanen! Timmayab met a naminpinsan dayta arapaap a panagpadi.

Angot pay laeng ti abito dayta no ar-arigen. Naimbag kada Ariel Tabag ken Ariel Agcaoili ta napadasanda ti nagabito. Ngem kadakami, angotna laengen ket saanmin a kinabaelan!

Ta kasano aya ti agpadi? Natuok! Narikut. Kaska la dimmalan iti abut ti dagum. No limsotkan, adda kenkan ti aglaplapusanan a kinaragsak. Awanen kenka ti tuok ken rikut ta petpetmon ti raniag ti nakatangkayagen nga init. Idalannakan ti Espiritu Santo.

98% ti saan nga agbalin a padi kadagiti agambision iti kinapadi. 99% ti saan nga agbalin a padi kadagiti induron ti pamiliada, (i.e. nagannak, lolo, lola, angkel, anti) ken dadduma pay nga inpluensia. 100% nga agbalin a padi ti asinoman nga inayaban ti Dios!

Ngem kasano ngarud a maammuam a sika ti inayaban ti pudpudno ken maymaysa a Dios? Daytoy ti narigat a sungbatan. Saan a mabalin nga ibagam nga inayabannaka ti Dios. Nangngegmo ti arasaasna wenno pukkawna? Kasano a mapaneknekam?

Saan a mabalin a ti kuna ni nanangmo, tatangmo, ken no asino la ditan a sika ti inayaban ti pudpudno ken maymaysa a Dios ta nakalawlawag  a panangiduron laeng dayta kenka tapno agpadika. Saan a sika ti mangayat no di isuda. Ngarud, awan ti bagim, panunot ken pusom iti panagpadi no di ti durog ken pagayatanda laeng. Ngamin, nakadakdakkel a dayaw iti maysa a pamilia ti kinaadda ti padida. Respectable a kas kuna ti buridekko. Saanka met laeng a makapagpadi ta awan iti bagim, puso ken panunotmo. Saanka a kualipikado nga agpadi. No agkibaltang a nakastrekka, saankanto met laeng a naragsak. Ket no makita ni Father rector a dika naragsak, wenno awan iti aresgaam nga agadal, bagbagaandaka met laeng a rummuarka pay laeng iti seminario tapno makapanunotka a nalaing. Ta saan a kas iti panagigup iti digo a mabalinmo a yula no masinitka ti panagpadi. Saan nga ang-angaw ti panagpadi. Saan a barengbareng ti padi.

Kasano ngarud a maammuan a ti maysa nga agregget ket isu ti Inayaban? Nasken a lumsot nga umuna daytoy iti abut a basbassit pay ngata ngem iti abut ti dagum. Lalo kadagitoy a panawen a nagrairan dagiti adun a klase ti impormasion ken impluensia, mabilbilangen ti agessem nga agpadi. No adda man, narigat met laeng a makastrek iti “abut ti dagum” ta dakdakkel nga amang dagiti impluensia iti ruar ngem iti uneg ti seminario. Nalaklaka nga adayo a sumrek ti maysa a kamelio iti abut ti dagum ngem ti maysa a lalaki nga agpadi.

(Adda tuloyna)