Approach ti rangtay, nakurukor, biahe nataktak

STA. CRUZ, Ilocos Sur – Nataktak ti biahe iti agsapa ti Oktubre 9 gapu iti saan a pannakaipalubos ti ilalasat dagiti lugan iti rangtay iti Barangay Bayugao West ditoy nga ili.

Kinuna ni Mayor Virgilio Valle a nakurukor ti approach ti nasao a rangtay gapu iti napigsa nga agus ti danum maigapu iti napigsa a tudo nga insangbay ti Bagyo Pepeng.

Naluktan met laeng iti trapiko ti nasao a rangtay ngem dagiti laeng nalag-an a lugan ti napalasat.

Kabayatanna, naiserra manen ti Banaoang iti trapiko idi Oktubre 8 gapu iti awan sarday a panagtudona gapuen met laeng ti Bagyo Pepeng.

Nupay kasta, naglukat met laeng ti trapiko ditoy iti alas 11:00 ti rabii iti dayta met laeng nga aldaw.#