ARAPAAP

ARAPAAP. Tunggal tao, adda arapaapna a gun-oden wenno tun-oyen. Ngem kas iti bandera a naikabil iti tuktok ti palo-sebo (ngato), sakbay a maalam, masapul nga uliem ti nagalis, agpallayog a kawayan a no di nakapet ti imam, nadaraska a makaruskos nga agpababa. Ngem no magaw-atmon ti bandera, nanamem ti sam-it ti nagbannogam. (Rinetrato ni Danny Antalan)