Art Festival, naisayangkat

VIGAN CITY – Balligi ti Umuna nga Art Festival a naangay iti Crisologo Street ditoy siudad idi rabii ti Disiembre 12.

Segun ken ni Edna Afroilan, dance instructress, saan a maudi ti talento dagiti taga-Vigan kadagiti taga-Manila.

Malaksid iti sala ken kanta, naangay pay ti maysa a workshop iti photography a nakaiyadalan kadagiti partisipante dagiti teknik tapno napintas ti maretratoda.

Kangrunaan a panggep ti nasao a festival ti pannakamuli ken pannakadiskubre dagiti agnaed ditoy siudad nga addaan iti talento iti arte.#