Artificial insemination ti nuang, nakiddaw nga agbinulan

 

SAN JUAN, Ilocos Sur – Kiniddaw ti gobierno probinsial iti Carabao Center iti Batac City nga agbinulan ti artificial insemination kadagiti pangganakan a nuang ditoy probinsia.

Kinuna ni BaRangay Demo Farm Project Coordinator Cesar Soller a paset daytoy ti programa ti gobierno probinsial a mangpatanor iti nasaysayaat ti pulina a nuang iti probinsia.

Kabayatanna, agdagup iti 23 dagiti nuang a nasumpitan iti bulan ti Septiembre iti nasao a demo farm.

Puntiria pay ti gobierno probinsial ti mangangay iti seminar kadagiti agtartaraken iti nuang no kasano ti panagpagatasda.#