Feminism (Maudi a paset)

Feminism (Maudi a paset)

Iti feminism theory of literature, nasken a maaddan gapu itoy a rason: 1) maaddaanda iti timek 2) literatura maipapan kadakuada babbai) 3) balanse kadagiti amin a sinurat 4) panagpapada