Silulukat a libro

Silulukat a libro

Itay napalabas a tawen, 2011, dua a babasaen iti internet ti nangawis toy biang a makipagkameng iti editorialda. Ti maysa ket pasig a damdamag. Sagapen ken aramiden. Dagiti met dadduma ket agtaud iti ‘source’ ken… Read more »

Ti agsakbay, maarus pay

Ti agsakbay, maarus pay

Ni  Jaime M. Agpalo, Jr.   Pagsasao a nangnangngeganen sipud pay idi angged (time immemorial). Pagsasao a mangted iti napateg nga adal ken sursuro maipapan ti panagsakbay; maipapan ti panangsirmata iti masakbayan, ken; panangipateg iti… Read more »