| Tawid News Magazine

Ti singil dagiti paltat

PAGBUTBUTNGAN dagiti mangngalap ti singil dagiti paltat. Malaksid a nasakit, naut-ot pay. Tumulang. Isu a kasta laengen ti annad dagiti mangngalap no ammoda nga addada paltat a nalakubda iti karsanda a rama. Wenno no adda… Read more »

Adda iti tanem…

DINADAEL ti bagyo ti pagtaengan ken pagbiaganda. Narigatda a bumangon ta sakbay pay dayta, kibkibkiban idan ti kinakurapay. Gapu itoy, simngay iti panunotna a masapul nga agabrod tapno makaalut-otda. Ket saan a napaay. Nakapan kalpasan… Read more »

Ti kalsada

RAGSAK ti tunggal umili ti napintas wenno sementado a kalsada. Iti ekonomia, dakkel ti papel daytoy iti panagrang-ay.  Mapapardas ti pannakaidanon dagiti produkto iti merkado. Saanen a pakadanagan ti pannakadadael dagitoy sakbay a mairuar iti… Read more »

SEA OF LOGS

SEA OF LOGS. The heavy flood caused by Typhoon Tisoy brought down hundreds of logs that eventually washed ashore along the coastal towns of Ballesteros, Abulog and Aparri in Cagayan. In Ballesteros town, Jobert Pacnis… Read more »