Lamlamuyoten ti Arak ti Biagtayo

Lamlamuyoten ti Arak ti Biagtayo

(Umuna a paset) PASETEN ti kulturatayo ti arak. Wen, daytoy nasanger, makaulaw, makabartek a mainum. Kasla payen kurang  ti maysa a pasken no awan daytoy a maisagana wenno mapagsasanguan a kabulon dagiti nabuslon/nabaknang a taraon.… Read more »

“Basta drayber, swit laber?

“Basta drayber, swit laber?

NAISAKABEN iti asino man a drayber ti pagsasao a “Basta Drayber, Swit Laber”. Kasla pay ketdin gungundawayan dayta dagiti dadduma tapno makaaramidda iti maikaniwas iti sinapataanda iti nadaeg nga altar. Nupay kasta, kasunganika kadagiti naam-ammok.… Read more »