Ti asno (Umuna a paset)

BUYBUYAEN ni Asno dagiti agrimatrimat a bituen. Iti panagriknana, kasda la napasig la unay kenkuana, a siraragsak a kermakerman. Dagiti met dadduma, lalo dagiti babassit ngem narangrang a pangadaywen, kasdala kumidkidday ken pumaypayapay kenkuana. Anian… Read more »

Page 1 Page 2