Bang-ar iti barukong

Bang-ar iti barukong

ITI baet ti panagturay ti 3 Gs – guns, goons and gold – iti nadumaduma a lugar iti pagilian, adda sumagmamano a banag a mangisangbay iti apagapaman a talinaay ken bang-ar iti barukong mainaig iti… Read more »