Awan maited a facility loan assistance agmulmula iti tabako

SAN JUAN, Ilocos Sur – Awan ti maited ita a tawen a tulong kadagiti agmulmula iti tabako para iti pangpatakderda iti pugon, daytoy ti impakaammo ti maysa nga opisial ti ahensia ti tabako ditoy nga ili itay nabiit.

Kinuna ni Jose Tacla, NTA Area Supervisor, a marigatan ti ahensia nga agsingir kadagiti mannalon ti tabako a naipaayan iti loan assistance para iti panagpatakderda iti pugon.

Innayon ti nasao nga opisial a sumagmamano laeng dagiti mannalon a nakaited  iti partial a bayad iti inutangda a P100,000 a pagpatakder iti pugon.

Naituding nga agbayad dagiti napautangan iti P20,000 iti kada tawen iti uneg ti lima a tawen.

Adda 10 a mannalon a mapapati a pinautangan ti NTA iti pagpatakderda iti pugon ditoy nga ili.#