Awan ti rice shortage: Cong. Eric

CANDON CITY – “Awan ti shortage ti bagas!”

Daytoy ti pammasingked ni Deputy Speaker Eric Singson mainaig iti agdama a problema iti bagas ken ti nalabes a panagnginana kadagiti napalabas a lawas.

Kinuna ni Singson a saan nga agkurkurang ti bagas gapu ta nagangkat ti pagilian iti napalpalabas idinto a dimmakkel ti produksion ket adda umdas a kanen ti populasion ti Filipinas.

Kinuna ti deputy speaker nga adda krisis iti bagas gapu ta kayat laeng dagiti tattao ti makagatang iti adu a bagas iti nalaka a presio.

Indagadag pay ti diputado a kasapulan ti pannakailatang ti dakdakkel a pondo iti National Food Authority tapno adda naan-anay a paggatangna iti irik kadagiti mannalon ken pakairamanan payen ditoy iti importasion ti bagas.

“Kasapulan ti dakdakkel a pondo ti NFA para iti panang-subsidize iti bagas,” kinuna ni Singson idinto nga innayonna a no saan a kastoy ti maaramid, sobra unayen ti kinangina ti presio ti bagas a magatang kadagiti merkado publiko.

Kabayatanna, adu nga umili ti mamati nga awan ti shortage ti bagas ditoy Amianan, ngem ngimmato ti presio ti bagas gapu iti panag-panic buying dagiti  aggatgatang gapu iti amakda a maawananda iti gatangen kadagiti tiendaan..

Kanaig daytoy, sumagmamano a  lokal nga opisial ti mangikalkalikagum nga iyad-adu ti NFA ti outlets a paglakuanna ta nalaklaka ti bagas nga ilakona.(Danny Antalan)