Awan uray sangkapirgis nga ebidensia (Last Part)

ITI panangdismis ti Court of Appeals iti petision ni Carmen Ancheta a mangbilin kada retired Major Gen. Jovito Palparan, National Security Adviser Norberto Gonzales ken Armed Forces Chief of Staff Gen. Hermogenes Esperon, a mangiparang ken ni Leonardo Ancheta, asawa ni Carmen ken kameng ti peace panel ti National Democratic Front a makipatpatang iti gobierno para iti proseso ti kappia, kangrunaan a namkuatanna ti kaawan ti ebidensia a manginaig iti panagpukaw ni Ancheta kadagiti respondent.

Kinuna ti korte nga awan ti mabalinna nga aramiden no di dismisen ti petision agsipud ta awan uray sangkapirgis nga ebidensia nga indatag ni Carmen Ancheta a mainaig kadagiti respondents iti misterioso a panagpukaw ti asawana.

“Makaderder-rikna a makita ti panagsagaba ken ladingit iti mata ti maysa a tao a nagpukaw ti ipatpategna a kasla asuk,” kinuna ti korte, sana innayon nga asino man ket maapektaran iti panangdengngegna iti namedmedan a saibbek ti maysa a kararua a napisangsang iti sagbabassit gapu iti pannakapukaw ken kaawan gawayna.

“Maawatanmi ti sagsagabaen ti petisioner ket makipagriknakami kenkuana, nakaladladingit, nga ita, daytoy laeng ti maaramidan ti korte.”

Kinuna ti korte a saanna a maawat ti testimonia ni Carmen a naibasar kadagiti imbatad dagiti agpaspasada iti traysikel a kameng ti militar dagiti nakitada a mapapati a nangitalaw ken ni Leonardo Ancheta.

Saan a nagtestigo dagiti tricycle drivers agsipud iti amakda a mainbolbar iti panagpukaw ni Ancheta.

Ad-adda nga inawat ti korte dagiti statement dagiti tallo a respondente nga awan iti kustodiada ni nagpukaw a Leonardo Ancheta idinto nga imbatadda a maysa laeng a “sayangguseng” dagiti ebidensia nga indatag ni Carmen Ancheta.

“Awan uray sangkapirgis nga ebidensia a mangiraip kadagiti respondente iti misterioso a panagpukaw ni Ancheta,” kinuna ti korte sana innayon a “ngarud masapul nga akseptaren ti imbatad dagiti respondente nga awan iti ikutda ti nagpukaw a miembro ti NDF.

Pinatalgedan ti desision ti Court of Appeals ti kinakapsut daytoy a legal measure a mangsalaknib kadagiti maikuspil ti kalinteganna, nangruna dagiti biktima iti judicial killings, panagdukot ken panagpukaw.

Kas kuna ni Abogado Romeo Capulong, maysa a consultant ti NDF, iti panaglabas dagiti tawen, nasursuron ti militar ti manglikaw iti writ of habeas corpus idinto a linagidawna a babaen laeng ti panaglibak ti respondente, awan ti maaramidan ti korte no di dismisenna ti petision.

Uray ni dati a magistrate ti Korte Suprema, Isagani A. Cruz, inannugotna nga iti baet ti kinapateg ti writ of habeas corpus, masansan a maikuppit daytoy no maysa a political dissident ti nadetene ket kayat a dusaen dagiti autoridad babaen ti illegal a  panangirakedna ti wayawaya daytoy.

Kinuna ni Cruz a no maipila ti petision ti habeas corpus para iti biang ti nakadetene a kaadduanna nga opisial ti militar wenno polis, ibatad lattan ti respondente nga awan ti nadetene iti ikutna ket dismisen lattan ti korte ti kaso.

Maibilang ngarud a disnog daytoy a pangngeddeng ti Court of Appeals a nangibasuraanna iti petision ni Carmen Ancheta kadagiti pamilia dagiti nagpukaw a mangnamnama a matulongan ida ti korte babaen ti pammilinna kadagiti masuspetsa a nangdetene iti pamiliada a nakautibo wenno nagpukaw tapno iruarda daytoy.

Napasamaken iti napalabas ken posible pay a maaramid iti masakbayan nga adda dagiti kaso ti panagpukaw lattan dagiti masuspetsa a makannigid wenno agir-iray iti kannigid ken dagiti naikappeng kadagiti militante a grupo ken non-government organizations a tumultulong kadagiti marigrigat kadagiti nasulinek a luglugar mainaig kadagiti kalinteganda nga iti imatang ti militar agaw-awisda iti kumappeng iti rebelde wenno makannigid a grupo.

Madakamat ditoy ni Jonas Burgos a nagpukaw pay la idi Abril 28 ket agingga ita, awan pay ti pakaammuan no sadino ti yanna.

Ni Burgos ti mangsansanay kadagiti mannalon a miembro iti Alyansang Magbubukid ng Bulacan, provincial chapter ti militante a Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.

Kuna dagiti saksi a napuersa a naipanaw ken nailugan ni Burgos babaen ti tallo a lallaki ken maysa a babai.

Inakusaran ni Edith Burgos, ina ni Jonas, ti militar nga adda iti likudan ti panagpukaw ti anakna kalpasan a natakuatan a ti license plate a naikabil iti lugan  nga inaramat dagiti nangitalaw ken ni Jonas ket lisensia ti maysa a lugan a naipakni iti kampo ti 56th Infantry Division.

Ngem pinaglibakan ti militar nga adda pannakainaigda iti panagpukaw ni Burgos ken awan daytoy iti kustodiada.

Iti kaudian a damag, nagpukaw metten dagiti nakasaksi iti pannakaitalaw ni Burgos.

Iti daytoy a situasion, dakkel ti posibilidadna nga agtungpal ti kaso ni Burgos iti kas iti kaso ni Ancheta nga ibasura met ti korte ti petision ti habeas corpus nga indatag ti ina tapno iparuar ti militar ti anakna.

Napapanawen ngarud ti singasing ni Supreme Court Chief Justice Reynato Puno a maisayangkat ti maysa a summit tapno matratar no kasano a malapdan dagiti pannakaabuso dagiti kalintegan a pantao nangnangrua dagiti biktima ti pammapatay ken panagitalaw.

Kasapulan ti naing-inget ken nalawlawag a linteg a manggarantia iti saan a pannakaabuso iti kalintegan dagiti tattao a napapatay wenno puersado a naitalaw ken nagpukaw gapu iti suspetsa a kamengda iti rebelde a grupo, makannigid wenno militante a grupo.#