Ayan-ayat a di Inumag ti Panawen

Ni Danilo S. De Guzman

(Umuna a paset)

 

My pledge of love cannot be broken/ And I believe it’s there with you forever/ If I must die to lose the love you gave/ Again I’ll come to life and pledge my love again…

 

Narigat ti agbirok iti trabaho, aglalo no kas kaniak a kagredgreduar ta kaaduanna ket sapulenda ti eksperiensa—a dida pay la ibaga a dagus nga awan bakante wenno dida kayat ti agala iti awan iti eksperiensana ta saanda met a trabaho ti trabaho ti eskuelaan nga agisuro—tay prangkaan nga awan bakante tapno matulnekanen ti saritaan, ket saanen a mangnamnama pay iti naisurat iti rabaw ti danum. Nalaklaka nga awaten, saan kadi? Kaadduanna ket ibati ti selpon number ngem saanak kano nga umawag wenno agteks ta urayek lattan nga umawagda wenno agteks ngem pimmuraw dagiti uwaken awan pay la ti nauray nga awag wenno teks; dagiti dadduma kiniddawda nga ibatik kadakuada ti email adresko ngem inabutkon ti siamsiam, awan naurayko uray maysa a nagreply. No kasano ti gagar a maaddaan iti trabaho kasta met ti kinarigat iti agsapul, uray no graduado datao iti business management. Hayz, nagbalinak kadin a reklamador wenno epekto ti mapukpukaw laeng nga aanusak? Ah, diak ammo…!

Isu  a pinasarantak ti bagik ita nga agsapa ti Sabado, agpagnapagnaak a nasapa a pagbirbirokan iti trabaho ta makauman dagiti online jobs ads nga awan met ti banbanagen iti kaaaplay. Diak ammo no apay a naisar-ongak iti parke a diak napupuotan; magmagnaak itan iti pasilio ti Burnharm Park Lake area a kabayatan ti panangsumak iti mugingko no sadino manen ti turongek a pagbirokan iti trabaho.  Saanko a maawatan no apay a nakagtengak iti Burnham Park idinto ta awan met ti pagaplayan iti trabaho ditoy. Hayz, iti kapapanunotko no sadino ti pagaplayan ti trabaho, diak pay mapupuotanen ti turturongek!

No maminsan, saan a maawatan dagiti pasamak iti biag ti tao, a no dadduma, no agbirokka nga agbirok dimo masarakan ngem no dimo biroken disnudo met a sumangpet. Hayz, ti biag a talaga, narigat a maispeling!

Nakadiaketak iti napuskol ta kalam-ek ti panawen. Uray no arintapusen ti Enero, sumutil pay laeng met ti yabayab ti angin a mangidateng iti pigerger ken kuyegyeg; imbag no nakamulagat ti init ta uray umatiberreten ti angin, agin-inanan ti nabannog a lammin ken pigerger ngem saan met ngarud ta inaplagan ti kurasapo nga ulep ti tangatang.

Ania ngata no agaplayak kadagiti fast food chain? Diak pay napadasan daytoy, ta ngamin, kas iti eksperiensa dagiti am-ammok, gagangay nga agpaut laeng iti innem a bulan wenno ab-ababa pay a panawen ti panagtrabaho, awan ti seguridad iti masakbayan; contractual employment, no apay ketdi a mapalubosan iti kastoy a klase ti pannarabaho, a saan a masinuo ti tuodanna. Ngem dumteng met ti durog no maminsan, isu a matemtemptarak a padasek ngata? Wen, apay, aya, a diak napanunot dayta? Pangalaan iti eksperiensa, uray no innem a bulanen a, anusan, ania ngarud.

Naipigket dagiti paningkitek iti karuotan a sirok ti sementado a tugaw a paypayongan dagiti alnus tree – adda nasaripatpatak a nangisit a wallet. Tinaliawko ti aglawlaw: iti likudak, awan ti sumarsaruno kaniak, masiguradok nga awan la ketdi ti makasiput kaniak ta nakatallikud met dagiti magmagna a lima a sarsarunuek; awan ti bibiang dagiti agbibisikleta iti biking area ta nakakonsentretda iti aramidda wenno dagiti maay-ayatan nga agbangbangka iti lake iti kannigidko.

Pinidutko, binukitkitak, amaya, adda met rinibu a linaonna, adda tallo nga ATM card, ken iti kasulinekan a paset ti nangisit a petaka—iti secret pocket, adda nabukitkitak a maysa a balitok a kuentas a napino ken addaan bitinna a bassit a sinanpuso a daplat a kas kadakkel ti gagangay a bukel ti perkoles—ti maysa pay a barayti ti patani a nalatak ken naimas a masida iti Benguet wenno ‘tay maaramid a pork and beans nga ilatlatada.

(Maituloyto)