Ayat babaen ti textmate (Maikadua a paset)

LALAKI:

Naminpatkan a napaay ken ayat
Ti maikalima umayen kenka a maitagbat
No dika pay la agriing ken agmulagat
Sikanto manen ti agrungaab-agrigat
Ta dimo ammo ti makunkuna nga ayat.

Dika makikallaysa iti lalaki
Amangan no dayta ket maysa a tiri
Adu itan dagiti aramid a madi
Lalo iti text, ayna, nagadu adi
Isu a ti kunak sika koma ti agmadi
Ta dikanto manen agsangit iti maudi.

Ta adda aya met makikallaysa
Iti lalaki a dina pay nakita
Maysa a minamaag nga addang dayta
Aramid ti awan manaknakemna
Ken desperadon a makiaasawa
Ta uray no asino la ditan patolanna.

MANGITURTURONG:

Panangiyalikaka iti aramid a biddut
Ti nagbatayan ti lalaki nga inna imbaut
Saan kano a rumbeng a ni babai ket paigalut
Iti kari iti text ket di kano naamnut
Isu a rumbeng laeng unay ni babai agpanunot
Iti rumbeng nga agpaay kenkuana a kaingungot.

BABAI:

Saan a ti dimi panagkita iti personal
Ti lapped karinkarimi, patgek a kasalisal
Ti marikriknak iti kangrunaan nga innak ilaban
Ta karbengak nga irupir ti kalintegan
Ta kasta ti pudno nga agayat a makunan
Ayan-ayat nga awanan giwang iti nagbaetan

Kitaem man dagiti bulsek a nagasawa
Dida met makita ti inay-ayatda
Ngem ti mariknada a patempateg nagpaiduma
Kasta met laeng iti text a makunkuna
Ta iti ayat awan ngarud iti pilpilienna

LALAKI:

Sabali met a, dagiti bulsek, kasalisalko
Sabali met iti text ta nakarkaro
Iti text dimo pulos nga ammo
No baro dayta wenno kasado
No nasalun-at dayta a tao wenno baldado
No kirat dayta wenno mutal no agsao.

BABAI:

Ti nasaok ket nasaok itayen
Iti nagan ni ayat ti langa saan a sapulenen
No nalaad daytoy ken adda an-annayen
Ta ti pudno nga agayat di agpannurayen
Iti pisikal a bagi no di ket ti kinatalingenngen
Basta ti mariknak ti kapateganen.

Ni katextmet, inaldaw-aldaw a naglangenkami
Naamnut ti kari tunggal maysa kadakami
Ket no dayta a panagayat ket itungpalmi
Agsapatakami iti altar ken ni apo padi
Aramid kadi pay dayta a madi?

LALAKI:

Ngem adu dagiti manglokloko iti selpon
Lalona dagiti barrairong a masalapon
No dagitoy, ading, ti nasarakamon
Nalpas ta rakrakipa ken dalemmon
Ta pagang-angawandaka laeng dagiti miron
Dagiti tattao a “walang magawa maghapon”.

BABAI:

Saan a dakes ti agayat no la ket pudno ti mariknam
Iti selpon man wenno surat no isu ti kunam
Ti marikrikna ti kangrunaan ken kapatgan
Saan kadi pay nga umanay dayta, sumungbatka man.

LALAKI:

Saan nga umanay dayta a marikriknam
Ta manangallilaw met ti rikna ket agay-agay-ayam
Lalona no ti makimbagi ket kurimammam
A dina ammo iti agpanunot umno, ayna maladaman.

BABAI:

A basta ilabanko ti kalintegak
Ti kedddengko awanen makarakrak
Ta kastaak ngarud nga agayat, naisaluminaak
No imbagak nga ay-ayatek isu dayta ti riknak
Ket no ayatna ket daytoy met ti nariknak
Ti pannakikallaysa awan ngarud makaigawid kaniak.

LALAKI

(Agkatawa) Tungngangka ngarud a babai
Dimo ammo ti agpanunot nasayaat ken madi
Sika la ngaruden iti isalakanmi
Sika pay laeng ti nakatirtiri.

BABAI:

Saanak a natiri, no di ket ibagbagak laeng ti riknak.

LALAKI:

Ngem ti riknam ket rikna a naiyaw-awan!

BABAI:

Saan a nayaw-awan, kunkunam la daytan!

LALAKI:

Naiyaw-awan ta iti udina sikanto iti masaktan

[ Adda tuloyna ]