Babai, kinagat ti sunggo

CANDON CITY – Mabalin a saan a ka-vibes daytoy sunggo ti kaarrubada a babai sadiay Barangay Balingaoan ditoy siudad, isu a kinagatna a puon ti nakayospitalanna.

Inreport ni Babylyn Jacobe, 46, residente iti nadakamat a barangay, ti nasao nga insidente sumagmamano nga aldaw kalpasan ti pannakapasamakna.

Segun iti biktima, mapan koma bumulod iti pinggan manipud iti kaarrubada ket idi lumabas iti puon ti nyog, dina nadlaw ti sunggo a nakagalut ket kellaat lattan a kinagat daytoy ti kannawan nga imana.

Naammuan a nangted ni Ramon Gambala, akintaraken iti sunggo, iti P500 a pinagpaagas ti biktima ngem nakagasto daytoy iti P6,000.00.#