Babai, kinettelna ti biagna

BURGOS, Ilocos Sur – Kinettel ti maysa a babai ti biagna gapu iti mapapati a kaadda ti sabali a babai ti kalib-inna.

Segun iti report, idi agarup alas 2:00 ti malem ti Mayo 14, nasarakan nga awanen ti biag ni Rhea Almasan y Balace, 28, natibo iti San Marcelino, Zambales, iti asideg ti balay ti maysa nga Edgar San Jose y Domingo, 39, mapapati nga agburburek iti bibigna gapu iti yiinomna iti sabidong.

Nasarakan iti asidegna ti maysa a botelia ti danum ken tasa nga adda linaonna a nabatbati a powder nga insektisidio.
S

akbayna, idi agarup 2:00 ti malem iti dayta a petsa, nagsubang da Rhea ken ti kalib-inna a ni Florante Lacangan y Dollente, 33, mannalon, residente iti Barangay Lubing, ditoy nga ili maigapu iti mapapati a kaadda iti sabali a babai daytoy.

Immulog ni Rhea ngem idi saan met laengen nga aggawid, binirok ni Lacangan.

Ni lola Pacita San Jose y Domingo ti nakasarak iti bangkay ti biktima.

Nagpirma ni Lacangan iti certificate of non-autopsy examination a sinaksian dagiti barangay officials.#