Babai, natakawan iti selpon iti simbaan

STA. MARIA, Ilocos Sur – Saanen a respetaren dagiti
mannibrong ti kinasagrado ti misa ta uray iti uneg ti simbaan,
iwayatdan ti dakes nga aramidda.


Nagpulong ni Beverly Fe Dandin y Barcena, 32,
naasawaan, 32, residente iti Tangaoan, Sta. Maria, Ilocos Sur a
nasipdut ti selponna bayat ti pannakimisana iti simbaan ditoy nga
ili.

Kinuna ni Dandin a naikabil ti selponna a Nokia 6070 iti
uneg ti shoulder bagna.

Mapapati a linibas nga innala dagiti di pay am-ammo a
mannipdut ti selpon bayat ti napasnek a panagkararag ti biktima.#