Babai ti kampeon iti basi drinking contest

VIGAN CITY – Babai a residente ditoy siudad ti
kapardasan nga uminom iti basi.Naideklara ni Jean Alones, 39, naasawaan, residente iti
Shelterville iti Barangay Capangpangan ditoy siudad a Basi Queen
kalpasan nga imbalatna amin a kinasalipna iti kapardasan nga uminom
iti basi.

Iti immuna a rikus, inabak ni Alones amin dagiti babbai
a kinasalipna kasta met nga iti maikadua a rikus, inatiwna ti kampeon
iti grupo dagiti lallaki.

Immawat ni Alones iti P1,000 kas premiona.#