Bagsakan Center, naipasdek

STO. DOMINGO, Ilocos Sur- Addan pagibuntogan dagiti mannalon iti apitda a prutas ken nateng ditoy nga ili.

Maysa a baksakan center ti naipasdek iti amianan ti munisipio ditoy a pakaibuntogan dagiti mannalon iti apitda a nateng ken prutas ken re-packaging dagitoy sakbayda a maibiaheda iti sabali a probinsia.

Naammuan a pinunduan ti regional office ti Department of Agriculture ti nasao a bagsakan ket saan laeng a dagiti mannalon ditoy no di pay kadagiti sabali nga ili ti maserbian daytoy.#