Baguio City, nagsagrap 2-oras rotating brownout

BAGUIO CITY – Dua nga oras a nagpukaw ti koriente ditoy siudad idi Abril 7 kas paset ti rotating brownout nga iwaywayat ti National Grid Corporation of the Philippines.

Nagawan ti koriente nangrugi iti alas dies ti aldaw sa naggada iti alas dose ti tengnga ti aldaw.

Ngem adu nga agindeg ditoy siudad ti nagreklamo gapu ta saan a nagpakaammo ti NGCP iti panagpukaw iti koriente.

Iwaywayat ti NGCP ti rotating brownout tapno makainut iti koriente gapuen iti El Nino a sagsagrapen ti pagilian.#