Baket, biktima ti Budol-Budol Gang

VIGAN CITY – Maysa a baket ti nabiktima ti manangallilaw a grupo ti babbai a nakapukawanna iti kuarta ken alahasna itay Oktubre 26.

Segun iti kapolisan ditoy, biniktima ti tallo a babai a kameng ti Budol-Budol Gang ni Caridad Santiago Abaya, 53, naasawaan, ken residente iti Barangay Raois, ditoy siudad bayat ti panangurayna iti apona nga agay-ay-ayam iti Fun House a masarakan iti akimbaba a kadsaaran ti Pure Gold, Barangay VIII.

Kanaig daytoy, nagballaag ti kapolisan ditoy ti panagannad dagiti umili kadagiti umas-asideg kadakuada a dida am-ammo nga agitukon kan’ pay idi iti alahas iti nalaka tapno maallukoy ti biktimaenda a manggatang kadagitoy ngem balangkantisda met gayam, nangruna ta agdarison manen dagiti sangsangaili ditoy siudad iti pannakaselebrar ti Raniag Festival.

Iti panangisalaysay ni Santiago, bayat ti panagurayna iti apona nga agay-ay-ayam iti uneg ti Fun House, inasitgan dagiti tallo a babai ket intanggayada a gatangenna ti dua a pedaso ti kuentas nga agbalor amin iti P50,000.00.

Kinuna ni Santiago nga inuyotan dagiti suspek a gatangenna laengen ti alahas iti P30,000.00 agsipud ta kasapulanda unay iti kuarta.

Naay-ayo ni Santiago a manggatang kadagiti alahas ngem gapu ta agkurang ti kuartana, intedna ti balitok a singsingna, sangaparis a balitok nga aritosna, ken balitok a kuentasna nga agbalor amin iti P20,000.00 kas katukad dagiti kuentas nga ilaklako dagiti di nabigbig a suspek.

Iti dayta met la nga aldaw, napan pinaamiris ni Santiago dagiti dua nga alahas iti maysa a pagsaldaan ngem kinuna ti appraiser a peke dagitoy.

Madama ti panagpalutpot ti kapolisan mainaig iti daytoy a pannakabiktima ti baket kadagiti masuspetsa a kameng ti Budol-Budol Gang.

Sabali pay a modus operandi ti Budol-Budol Gang ti panangipakilapda iti maysa a bag wenno karton a napno iti rineppet a kuarta sada italek iti ikut ti biktimaenda. Babaen ti sam-it ti balikasda, maallukoyda ti biktima a mangited iti kuarta ken alahasna kas kasukat ti bag a naglaon iti kuarta. Agtalek ti biktima a mangited iti kuarta ken alahasna gapu ta maibati kenkuana ti bag ngem iti laksid ti pannakaammo ti biktima, nasukatanen ti kuarta iti ginetteng a papel ket matakuatannanto laengen daytoy a pannakalokona inton dinan mauray ti panagsubli dagiti suspek. (Tawid News)