Baket, biniktima ti Budol-Budol Gang

CANDON CITY – Nangbiktima manen ti Budol-Budol Gang ket maysa a baket ti inallilawda sadiay Novo Super Market a masarakan iti Barangay San Antonio ditoy siudad idi malem ti Agosto 4.

Nagpulong ni Susan Gaboy y Garcia, 64, naasawaan, residente iti Barangay Calungboyan, Galimuyod a napukawna ti kuartana ken alahasna iti dua a babai a masuspetsa a kameng ti Budol-Budol Gang.

Kas maibatay iti salaysay ni Gaboy, adda iti Novo Supermarket tapno gumatang iti picture frame idi inasitgan ti maysa a babai a nangiyam-ammo ti bagina a maysa a Thai national ken adda iggemna nga adres a panggatanganna iti batbato.

Immasideg ti sabali pay a babai ket imbagana nga ammona ti pakasarakan iti adres a nakalanad iti papel nga iggem ti  Thai national.

Simmurot ni Gaboy iti dua a babai ket limmuganda iti maysa a maroon van a di mailasin ti numerona ket napanda iti CSI a masarakan iti Barangay San Nicolas, Candon City.

Ditoy, dimsaag ti babai tapno mapanna biroken ti paggatangan iti bato ket nabati ti biktima ken ti nagpammarang a Thai national.

Apaman a nakasubli ti babai, impasirip ti Thai national ken ni Gaboy dagiti kuarta nga agdagup kano iti P200,000.00 nga inkabilna iti duyaw a bag.

Inyawat met ti biktima kadagiti babbai ti kuartana a P10,500.00, kuentas nga agbalor iti P15,000.00 ken singsing nga agbalor iti P5,000.00.

Pimmanaw dagiti babbai tapno mapanda bayadan dagiti bato ket nabati ti baket nga iggemna ti bag a naggianan ti P200,000.00.

Nagbalaw ti baket idi saan metten nga agsubli dagiti babbai.

Idi iyaonna ti P200,000.00 nga inkabil ti babai a nagpammarang a Thai national iti yellow bag, naduktalanna laengen a narugrugos a periodiko.#