Baket, nabalbalatong a nangisukat ti aritosna iti bato

TAGUDIN, Ilocos Sur – Posible nga adu ti mabiktimada ditoy Ilocos Sur isu nga umay ditoy probinsia dagiti nalaing a mamalbalatong.

Idi Oktubre 15, maysa nga agtagtagibalay ti naireport a nabalballaibo ti maysa a lalaki a taga-Santiago, Isabela ket intedna ti aritosna kas sukat ti maysa a bato nga addaan kano iti bileg nga agagas iti sakit.

Nabigbig ti suspek a maysa a Ruperto Jose, Jr. y Castañeda, 49, residente iti Brgy. Nabbuan, Santiago City, Isabela a nangbalbalatong ken ni Elena Somera y Ragojo, 88, residente Brgy. Rizal, Tagudin, Ilocos Sur.

Segun iti report, mapan koma makimisa ni Somera idi inasitgan ni Jose ket intanggayana ti maysa a bato a mapapati nga addaan iti bileg kas kasukat ti adda balorna a sanikua ti baket.

Idi damo, saan a namati ni Somera ngem sabali a lalaki ti immasideg kenkuana ket imbagana a naagasan ti nasao a bato ti kaarruba nga adda sakitna. Malaksid a makaagas, adda pay lucky charm ti nasao a bato, kinuna pay ti di nabigbig a lalaki a mapapati a kumplot ti immuna.

Gapu iti natagapulotan a balikas ti suspek, nakumbinsir ni Somera ket nagsubli iti balayda sa nangala iti P500.00 kas kasukat ti bato ngem impapilit ni Jose a kayatna nga alahas ti pakaisukatan iti batona tapno adda pakalaglagipanna.

Immanamong ti biktima ket intedna ti Saudi gold nga aritosna nga agbalor iti sumurok kumurang P10,000.00.

Ngem maysa a lumugar ti nakasaksi iti pammalbalatong ket inpulongna iti polis a dagus met a nagresponde a nagtungpal iti pannakaaresto ti suspek. (Tawid News)