Baket, nalaslas ti bagna

CANDON CITY – Nalaslas ti bag ti maysa a baket bayat ti kaaddana iti uneg ti pagtagilakuan ditoy siudad.

Nagpulong iti polis ni Apolonia Balaque, 78, naasawaan, residente iti Baringcucurong, Suyo, Ilocos Sur a nalaslas ti bagna ket natakaw ti kuartana, ATM cards ken IDna.

Segun ken ni Balaque, uppat a babbai ti nadlawanna a nangsursurot kenkuana manipud iti Footstep-Candon agingga iti Candon Shopping Mall.

Kinuna ti biktima nga idi addan iti pagpasimpaan iti relo, natakuatanna laengen a nalaslas ti shoulder bagna ket awanen ti P4,000 a kuartana, dua nga ATM card ken dadduma pay nga ID.

Saan a nabigbig dagiti suspetsa a babbai.#