Bakla, naiwalang

NARVACAN, Ilocos Sur – Maysa a bakla ti naiwalang iti maysa a pagpallailanganĀ  iti Barangay Sulvec ditoy nga ili idi agsapa ti Enero 6.

Nasarakan ti di pay nabigbig a bangkay a maysa a bakla a nakasubsob ti rupana iti daga ken nagsagrap kadagiti sugat a nagtaud iti cal. 9 mm iti Paraiso ni Juan a masarakan iti nasao a barangay.

Nakasarak dagiti nagresponde a polis iti tallo a kapsula manipud iti nasao a paltog iti abaga ti agsikko a kalsada iti nadakamat a pagpallailangan.

Naipan ti bangkay iti maysa a funeral parlor para iti pannakaautopsiana.#