Bakla, suspek a nangsikuat iti paltog ti polis

CANDON CITY – Maysa a bakla a saan a nasimbeng ti panunotna ti masuspetsa a nangala iti paltog ti maysa a polis ditoy siudad a naireport a mapukpukaw idi agarup 7:45 ti agsapa ti Disiembre 12.

Naduktalan ni PO1 Maximillan Lucero Calibuso, 27, awanan asawana, ken residente iti Barangay Bagar ditoy siudad, a mapukpukaw ti paltogna a Glock 17 Gen4 a naiyisio kenkuana idi mapan koma agreport iti duty iti police station idi agarup 6:00 ti agsapa ti nadakamat a petsa.

Kas nakaugalianna, ikabkabil ni Lucero ti paltogna iti rabaw ti lamisaan iti uneg ti kuartona ngem iti dayta nga agsapa, awanen daytoy isu a binirokna ken nagsaludsodanna pay ti pamiliana no nakitada ti paltog.

Idi rimmuar ni Lucero iti balayda, nakitana ni Heniel Calibuso, adayon a kabagianda a bakla ken adda kurkurangen iti panunotna ngem idi nagtimkanna, kellaat lattan a nagtaray daytoy.

Kinamat ni Lucero ti bakla ngem dinan nakamatan.

Iti pannakaisurat daytoy, awan pay a nasarakan ti paltog ti polis.#