Balasang, biktima iti internet scam

VIGAN CITY – Agdagup ti P20,000 ti naireport a nadugas a kuarta ti maysa a balasang a biktima tiĀ  internet scam.

Segun iti report, nagorder ti biktima a ni Evelyn Avila, taga-Raois, ditoy siudad, iti iPhone nga agpateg ti P20,000 babaen ti internet ngem awan ti napasangpetna.

Mapapati a maysa aĀ  a Jennica Bautista a taga-Quinarayan, Narvacan ti kinapatang ti biktima a gumatangan iti iPhone.

Babaen ti money transfer, nag- down payment ni Avila iti P8,000 idi Abril 27, sa idi Mayo 3, nangipatulod manen iti P12,000.

Segun iti biktima, imbaga kenkuana ni Jennifer nga ipatulodna ti iPhone babaen ti LBC.Ā  Ngem manipud idin ket nagpukawen ti komunikasion dagiti dua babaen ti internet.

Tinawagan pay ni Evelyn ni Jennica iti sumagmamano a darasĀ  babaen ti selponĀ  ngem saanen a simmungbat daytoy.#