Tawid News Magazine

Balasang, Biktima ti Agaw-Selpon Gang

VIGAN CITY – Dua a lawas kalpasan ti pannakatiliw ti dua a lalaki nga agaagaw iti selpon, maysa a balasang ti nagbalin a biktima ti mapapati a sabali a grupo ti Agaw-Selpon Gang.

Nagpulong ni April Christine Alva, 19, balasang, residente ti Barangay Paratong ditoy iti polis nga inagaw ti maysa a lalaki ti selponna bayat ti kaaddana iti dalanna nga agawid iti barangayda.

Naammuan iti inbestigasion a pampanurnoren ti balasang ti kalsada ti Ayusan Sur iti alas 7:35 iti rabii ti Agosto 21 a nakalugan iti XRM a motorsiklona idi abayen ti maysa a lalaki a nakalugan met iti motorsiklo, siniggawatna ti selpon, sa nagpakaskas nga immadayo.

Kinamat ti balasang ti di nabigbig a suspetsa ngem saannan a naabutan.

Idi Agosto 3, nagpulong met ni Jonalyn Quedado, 19, residente ti Barangay Naguilian, Caoayan, Ilocos Sur, iti polis ditoy nga inagaw ti dua a lalaki ti selponna.

Daldaliasaten da Quedado ken ti gayyemna, ni Clifford Querubin a nakalugan iti motorsiklo ti Jose Singson Street idi bangenan ti dua a lalaki a naglugan met iti motorsiklo ti dalanda sa inagaw ti maysa ti selponna a Sony Ericsson.

Natiliw dagiti polis dagiti suspetsa kalpasan a nasalamaan dagiti tanod dagitoy iti panagpanggepda a manghold-ap iti maysa a residente ti Barangay II.

Exit mobile version