Balasang, minolestia ti mangngalap

STA. CRUZ, Ilocos Sur – MAYSA nga out-of-school youth ti nagpulong iti kuerpo iti polisia gapu iti mapapati a panangmolestia kenkuana ti maysa a mangngalap idiay barangay Villa Garcia, ditoy.

Nailinged ti kinasiasino ti biktima iti nagan nga Abby, 16, ken residente iti barangay Capariaan ditoy idinto a nabigbig ti suspek a ni Antonio Silapan, addaan iti naan-anay nga edad ken kalugaran ti biktima.

Iti pulongna iti polisia, kinuna ti biktima a magmagna iti dayta a rabii ti biktima tapno mapan agbuya iti tv iti kaarrubada idi malabsanna ti suspek nga adda iti kalapaw ti taklis.  Mapapati a ginuyod ti suspek ti biktima nga inyuneg iti kalapaw sana minolestia.

Maipagarup a binutbuteng ti suspek ti biktima babaen ti panangtutokna iti patadem iti tengnged ti naud-udi.