Balasang, biniktima ti Budol-Budol Gang

VIGAN CITY – Maysa a balasang ti linoko ti dua a babbai sadiay Plaza Maestro ditoy siudad idi malem ti Pebrero 10 a nakapukawan ti kuarta a pagshoppingna.

Nagpulong iti polis ni Aurora Beltran y Lagmay, 38, awanan asawa, ken residente iti Barangay Poblacion, Santiago, Ilocos Sur, a linamlamiong ti dua a babbai a puon ti nakaawisanna a mangisukat iti P16,000.00 a kuartana iti peke nga alahas.

Kinuna ni Beltran a napan nag-shopping iti Plaza Maestro idi Pebrero 10 ket idi agarup 1:00 ti malem, dua a babbai ti immasideg kenkuana ket dinamagda no adda am-ammona a doktor agsipud ta masikog ti kaduana ket kasapulanna ti pannakatsek-apna.

Kinuna dagiti dua nga awan ti kuarta ti kaduana a masikog a pagbayadna iti doktor ngem adda alahas daytoy sada ginuyugoy ti biktima a mangted iti kuarta kas sukat dagiti alahas.

Segun ken ni Beltran, naguyugoy a nangted iti kuarta kalpasan nga impakita dagiti babbai dagiti nasao nga alahas.

Kinuna ni Beltran a kalpasan ti panagiinnallawatda iti kuarta ken alahas, dinagdagusna ti nagpa-Narvacan tapno isaldana dagiti alahas ngem iti panangamiris dagiti adda iti pawnshop, naduktalan a peke gayam dagiti alahas.

Nagsubli ti biktima iti Vigan City ngem awanen dagiti suspek isu nga nagpulong kadagiti polis.

Impakita dagiti polis iti biktima dagiti retrato dagiti natiliwda a babbai a kameng ti Budol-Budol Gang iti napalabas ngem awan ti nailasin ti biktima.

Iti pannakaisurat daytoy, saan pay nga ammo ti kinasiasino dagiti nangloko ken ni Beltran.#